Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Visu, s.r.o.


1. Úvodní ustanovení

 1. 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Visu, s.r.o., IČO 070 91 346, DIČ: CZ07091346, se sídlem Hakenova 561, 463 03 Stráž nad Nisou, zapsanou v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 41477 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé spotřebitel nebo podnikatel jako kupující (společně dále také jako „Smluvní strany“).
 2. 2. Vymezení pojmů používaných v těchto VOP:
 3. 3. Zasláním objednávky na koupi zboží Prodávajícímu Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP.
 4. 4. Kontaktní a identifikační údaje Prodávajícího pro účely zasílání objednávek a komunikace ohledně smlouvy: <b>Visu, s.r.o., </b>Hakenova 561, 463 03 Stráž nad Nisou – adresa provozovny: Norská 68/15, 460 01 Liberec, email: hello@visu.camp, www: www.visu.camp, datová schránka: 3qi8nzm, bankovní spojení: 225631102/0600, bankovní spojení pro platby v eurech: 235393873/0600

2. Uzavírání smluv

 1. 1. Kupující mohou zasílat objednávky na koupi zboží Prodávajícího na adresy a způsoby specifikované v těchto VOP. S ohledem na specifika výrobních postupů zboží a kapacitní podmínky Prodávající nezaručuje, že objednávka bude zpracována v určité časové lhůtě.
 2. 2. Po zpracování objednávky zašle Prodávající Kupujícímu prostřednictvím e-mailové komunikace nabídku na dodání konkrétního zboží dle objednávky.
 3. 3. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena okamžikem, kdy nastane splnění pozdější z následujících podmínek: (i) Prodávajícímu byla doručena akceptace nabídky Prodávajícího Kupujícím a (ii) Kupujícím byla uhrazena záloha na kupní cenu.
 4. 4. Záloha na kupní cenu a kupní cena se považují za uhrazenou dnem připsání příslušné částky v řádné výši ve prospěch účtu Prodávajícího uvedeného v článku 1 odst. 4 těchto VOP.
 5. 5. O uhrazení zálohy na kupní cenu a uzavření smlouvy bude Kupující vyrozuměn informativním e-mailem.
 6. 6. Pro účely uzavření smlouvy se nepoužije ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tedy odpověď s dodatkem či odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky a nezakládá následek uzavření smlouvy.
 7. 7. Platnost nabídky vydané Prodávajícím Kupujícímu je vždy uvedena v nabídce. Pokud Kupující neprovede akceptaci nabídky v době její platnosti, tj. oznámení o přijetí nabídky nebude Prodávajícímu doručeno nejpozději v poslední den platnosti, nabídka uplynutím uvedené lhůty zaniká.
 8. 8. Nabídka je ze strany Prodávajícího odvolatelná až do okamžiku její akceptace Kupujícím.

3. Cena a platební podmínky

 1. 1. Kupní cena za objednané zboží uvedená v nabídce je cenou smluvní. Kupní cena uvedená v nabídce je závazná pouze pro jednotlivý případ konkrétní nabídky a pouze po dobu, po kterou platnost nabídky trvá. Marným uplynutím lhůty k akceptaci nabídky kupní cena přestává být závaznou.
 2. 2. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je plátcem DPH.
 3. 3. Kupní cena za kempingové moduly je Kupujícím hrazena ve dvou splátkách níže uvedeným způsobem:
 4. 4. Kupní cena za jiné zboží než uvedené v článku 3 bodě 3 těchto VOP je Kupujícím hrazena v jedné splátce na základě faktury – daňového dokladu Prodávajícího, která bude Kupujícímu odeslána před předáním zboží Kupujícímu; zaplacení doplatku kupní ceny v plné výši je podmínkou pro předání zboží Kupujícímu.
 5. 5. V případě osobního převzetí zboží ve smyslu článku 5 bodu 4 těchto VOP je možné kupní cenu uhradit v hotovosti či platební kartou přímo v místě předání zboží. V takovém případě, se bod 8 tohoto článku nepoužije.
 6. 6. Prodávající se zavazuje vystavovat faktury se všemi náležitostmi dle příslušných daňových a účetních právních předpisů platných v době vystavení faktury.
 7. 7. Prodávající bude Kupujícímu faktury zasílat vždy na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.
 8. 8. Částka účtovaná fakturou se považuje za zaplacenou dnem připsání fakturované částky ve prospěch účtu Prodávajícího uvedeného na příslušné faktuře.

4. Termín plnění

 1. 1. Termín dodání zboží bude sjednán vždy individuálně, a to na základě nabídky Prodávajícího akceptované Kupujícím. Termín pro dodání zboží se automaticky prodlužuje a prodávající nebude v prodlení s dodáním zboží v případě, že doplatek kupní ceny nebude Kupujícím zaplacen řádně a včas.
 2. 2. V případě níže uvedených překážek se termín dodání zboží prodlužuje ve prospěch Prodávajícího o dobu, po kterou trvala překážka:
 3. 3. Termín dodání zboží může být prodloužen po dohodě Prodávajícího a Kupujícího.

5. Předání zboží

 1. 1. Prodávající předá zboží k přepravě Kupujícímu nejpozději do patnácti (15) dnů od zaplacení kupní ceny v plné výši.
 2. 2. Přepravu zboží zajišťuje Prodávající s tím, že je oprávněn zvolit způsob přepravy a libovolného dopravce.
 3. 3. Náklady spojené s přepravou zboží nese Kupující s tím, že cena přepravy bude součástí nabídky.
 4. 4. Kupující je oprávněn vyzvednout si zboží v provozovně Prodávajícího na adrese uvedené v článku 1 odst. 4 těchto VOP s tím, že v takovém případě nebude Kupujícímu přeprava účtována.
 5. 5. V případě, že bude zboží viditelně poškozeno při předání Kupujícímu dopravcem, je Kupující povinen okamžitě zaznamenat a specifikovat výhradu ke stavu zásilky či jejího obalu do předávací dokumentace přepravce a bez prodlení o tom informovat Prodávajícího.
 6. 6. Kupující je povinen zboží zkontrolovat bezodkladně poté, kdy mu bude doručeno a pokud do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení neuplatní u Prodávajícího oprávněné a odůvodněné výhrady vůči jeho stavu, má se zboží za předané bez vad.
 7. 7. Prodávající neodpovídá za prodlení způsobené dopravcem.

6. Výhrada vlastnického práva

 1. 1. Pokud by zboží bylo Kupujícímu doručeno před zaplacením kupní ceny v plné výši, je sjednána výhrada vlastnického práva Prodávajícího ke zboží, a to až do úplného zaplacení kupní ceny.
 2. 2. Pokud nestanoví mandatorní právní předpis jinak, nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci k přepravě na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce.
 3. 3. Kupující není oprávněn do okamžiku přechodu vlastnictví zboží zcizit, zatížit jakýmikoliv právy třetích osob, ani jakkoliv upravit či znehodnotit.

7. Záruka, prodloužená záruka, odpovědnost za vady

 1. 1. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce trvání třiceti šesti (36) měsíců na kempingové moduly Visu Sitka, Visu Sitka Plus, Visu Moie, Visu MoieBox a Visu Baze s výjimkou následujících částí: CAMPINGAZ PARTY GRILL 200
 2. 2. Tříletá záruční doba na kempingové moduly platí pro všechny Kupující (Spotřebitele i Podnikatele). Na ostatní produkty se vztahuje záruční doba dle platné legislativy.
 3. 3. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží Kupujícím.
 4. 4. Ze záruky jsou vyloučeny škody způsobené neodborným zacházením a nerespektováním pokynů v návodu k obsluze. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení produktů či jejich jednotlivých částí. Cizím zásahem do výrobku záruka zaniká. Práva kupujícího vyplývající ze zákona touto zárukou nejsou omezena.
 5. 5. Oznámení o vadě musí být Kupujícím zasláno Prodávajícímu na e-mailovou adresu hello@visu.camp s tím, že oznámení musí obsahovat minimálně:
 6. 6. Oznámení učiněná jiným způsobem nebo oznámení neobsahující výše specifikované náležitosti nejsou učiněna řádně a nezakládají práva Kupujícího ze záruky a odpovědnosti za vady.
 7. 7. Oznámení musí být učiněno bez zbytečného odkladu poté, co je vada zjištěna a nebude-li učiněno nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne zjištění vady, nároky ze záruky a odpovědnosti za vady zanikají.
 8. 8. Záruka je přenosná v případě, že je při reklamaci předložen platný záruční list k produktu spolu s výrobním číslem produktu.
 9. 9. Kupující má možnost zakoupit k vybraným produktům prodlouženou záruku, na kterou se vztahují níže uvedené podmínky:

8. Spotřebitelská ustanovení

 1. 1. Ustanovení tohoto článku VOP se použijí pouze na smlouvy s Prodávajícím, které Kupující uzavírá jako spotřebitel.
 2. 2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů s tím, že lhůta běží ode dne převzetí zboží Kupujícím. Kupující není ve smyslu § 1837 písm. d) občanského zákoníku oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy je předmětem smlouvy zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího.
 3. 3. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
 4. 4. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi (7) dnů od obdržení zboží, kterého se odstoupení od smlouvy týká, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. 5. Je-li zboží vrácené po odstoupení od smlouvy poškozeno jinak než zaviněním Prodávajícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody, vzniklých nákladů a snížení hodnoty zboží a započíst tento nárok oproti nároku na vrácení kupní ceny.
 6. 6. V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1, písm. g) občanského zákoníku nese Kupující náklady na vrácení zboží vzniklé v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

9. Ochrana osobních údajů

 1. 1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Prodávajícím za níže uvedenými účely:
 2. 2. Prodávající se zavazuje při nakládání s osobními údaji postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“).
 3. 3. Prodávající se zejména zavazuje osobní údaje zpracovávat zákonně, korektně a transparentně ve vztahu k vymezeným účelům zpracování.
 4. 4. V případě, že bude Prodávající v postavení správce osobních údajů předávat osobní údaje třetí straně v postavení zpracovatele, zavazuje se Prodávající přijmout taková opatření, aby zpracovatel při zpracování osobních údajů Kupujícího postupoval v souladu s GDPR a zákonem o zpracování osobní údajů.
 5. 5. Prodávající je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů Kupujícího třetí osobu, pokud jde o zpracování související s plněním povinností Prodávající vyplývajících z účetních a daňových právních předpisů.

10. Závěrečná ustanovení

 1. 1. V otázkách neupravených těmito VOP se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a dalšími příslušnými právními předpisy.
 2. 2. Práva a povinnosti Smluvních stran se vždy řídí zněním VOP platným ke dni uzavření smlouvy.
 3. 3. Orgánem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 4. 4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.2. 2024

dne 1. 2. 2024

VISU, s.r.o. – Marek Vysušil, jednatel